Vacatures

2 leden Raad van Toezicht Stichting De Windroos

· Maatschappelijke toezichthouderfuncties

· Profiel 1: Aandachtsgebied HRM

· Profiel 2: Aandachtsgebied Zorg en Onderwijs

· Honorering: conform vastgestelde vergoedingsregeling

· Locatie: Amstelveen/Leiden 

Omschrijving organisatie

Stichting De Windroos (www.dewindroos.com) biedt re-integratietrajecten aan jongeren en volwassenen met psychische/psychiatrische problemen. De kleinschalige instelling heeft een budget van ca. € 1 mln., telt 10 fte en werkt vanuit 2 locaties (Amstelveen en Leiden). 

De organisatie is in 1999 gestart als antwoord op de toen aanwezige lacunes in de zorg ten behoeve van jonge mensen die klinisch of ambulant behandeld werden voor psychoses of aanverwante problematiek. In de tussentijd is er veel veranderd in de zorg. Duurzame re-integratie van deze jongeren in regulier onderwijs en passend werk is meer dan ooit van belang (participatiewet). 

De Windroos onderscheidt zich van andere (GG)Zorgaanbieders omdat zij een uniek traject biedt waarin de onderwijscomponent in de vorm van de methodiek van Begeleid Leren een belangrijk element is. 

Dit integrale herstel- en integratietraject in een eigen leer- en praktijkomgeving wordt ondersteund door aandacht voor sociale activering, onderwijs, werk en activiteiten en biedt daarmee een uitstekend perspectief voor de deelnemers. Met name de kans op terugval neemt aanzienlijk af; dit is voor de doelgroep en de naaste omgeving van groot belang. Tevens wordt een substantiële winst geboekt op toekomstige zorgconsumptie. Deze kostenreductie in combinatie met het inhoudelijke traject levert De Windroos een sterke positionering op als niche-speler richting de gemeentelijke WMO-contractpartijen (subsidieverleners). 

De Windroos laat inmiddels een moeilijke periode achter zich en richt zich nu op het versterken van de positie binnen het sociaal/maatschappelijk domein. Uitgangspunt blijft de kwaliteit van zorg. Om dit op langere termijn te kunnen bestendigen is een beperkte mate van (natuurlijke) groei noodzakelijk. 

In verband met persoonlijke motieven zoekt de Windroos 2 leden voor de Raad van Toezicht, waarvan één beoogd voorzitter (2019). Profielen; HRM en Zorg/onderwijs. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) wordt zodanig samengesteld dat de leden van de raad samen over de vereiste kennis en kunde beschikken om de volgende punten in algemene zin te kunnen beoordelen:

· de effecten en realisatie voor wat betreft de zorginhoudelijke doelstellingen (de doelen van beleid en strategie), evenals

· de resultaten en de prestaties van de (gezondheids)zorg en de bedrijfsvoering (de personele, en financiële doelen, resultaten en prestaties)

De leden zijn gezamenlijk, gezien hun ervaring en bekwaamheden, in staat om de taken van de RvT kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. De RvT onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en is in staat effectief om te gaan met belangenverstrengeling. 

Het doel van toezicht bij De Windroos is het toetsen, adviseren en bevorderen dat de Raad van Bestuur (RvB) de doelen van De Windroos zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert. Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van maatschappelijke doelen, die door De Windroos zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. 

Omvang, zittingsperiode en vergoeding RvT

De RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden:

· voorzitter

· vicevoorzitter

· gewone leden

De benoemingstermijn is 4 jaar met een mogelijke herbenoeming voor maximaal 4 jaar. De RvT kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De vergoeding is conform de statuten en zal niet meer bedragen dan volgens de regeling van de NVTZ. 

In verband met de heterogene samenstelling van de Raad worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

Taken RvT

De RvT heeft drie kerntaken: toezicht, advies (sparringpartner) en werkgeverschap RvB.

Toezicht op:

· de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van De Windroos

· de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Windroos

· de financiële verslaglegging

· de kwaliteit en veiligheid van zorg.

· de naleving van wet- en regelgeving

· de verhouding met belanghebbenden

· het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van De Windroos

Advies:

· gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB

· optreden als klankbord voor de RvB

· anticiperen op maatschappelijk ontwikkelingen

Werkgeverschap RvB:

· jaarlijkse evaluatie van de prestaties van de RvB

· als werkgever betrokken bij en zicht hebben op het functioneren van de RvB

· arbeidsvoorwaardenbeleid

Samenstelling RvT

De samenstelling van de raad is zodanig dat hij als geheel aan de volgende eisen voldoet:

· maatschappelijk heterogene evenwichtige samenstelling, naar leeftijd, geslacht en sociale en etnische achtergronden, opleiding en deskundigheid

· leden opereren zonder zakelijk belang, vrij van last of ruggespraak en geven openheid over nevenfuncties, die niet strijdig mogen zijn met het belang van De Windroos

· herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders

· voldoende regionale binding met het werkgebied van De Windroos

· de raad beschikt over een gezamenlijk netwerk waarmee contacten binnen het politieke krachtenveld zijn gewaarborgd

· de raad opereert als team en de leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken

· evenwichtige samenstelling van het team in termen van teamrollen en karakters

· een van de leden heeft ervaring met marketing zo mogelijk in de zorg.

Vereisten voor alle individuele leden RvT

· onderschrijven van de missie, visie en doelstellingen van De Windroos

· affiniteit met de doelgroep

· vermogen tot zelfreflectie, verbinden en inspireren

· ontvankelijk, betrokken, open, luisterend, observerend, doorgrondend (stellen van de juiste vragen) en analytisch

· oog hebben voor zorgvuldige besluitvorming en kunnen afwegen van belangen van verschillende stakeholders

· moedig, doortastend, kritisch

· loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol

· bereid te investeren in de bij de RvT horende relatie met de organisatie

· inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen

· inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen

· de beleidsvrijheid van de bestuurder respecteren

· strategisch denken en het vermogen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde zaken

· ieder lid dient de gehele raad te kunnen vertegenwoordigen

· bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden

· bereid en in staat tijd te investeren in andere relevante bijeenkomsten en activiteiten

Specifieke vereisten voor lid RvT met profiel HRM

Je bent op het gebied van HRM-sparringpartner van de directeur/bestuurder. Gevraagd (maar desgewenst ongevraagd) sta je haar bij in zaken rond beloningssystematiek, deskundigheidsbevordering, talentontwikkeling en, in voorkomende gevallen, juridische procedures. Uiteraard is de dagelijkse gang van zaken in handen van de directeur/bestuurder. Het gaat met name om vragen van meer tactisch/strategische aard.

Specifieke vereisten voor lid RvT met profiel Zorg en Onderwijs

De Windroos beweegt zich op het snijvlak van zorg (WMO) en onderwijs. Dat maakt dat zij op dit punt een unieke positie inneemt. Er is op zich veel behoefte aan deze vorm van inzet. Denk aan ondersteuning bij behandeling of preventie. De behoefte vertaalt zich op dit moment nog onvoldoende in concrete vraag. Kortweg; het effect van inzet door De Windroos wordt niet overal op waarde geschat. De afgelopen jaren is ingezet op het geven van meer bekendheid aan onze aanpak. Van de kandidaat die wij voor ogen hebben verwachten wij inhoudelijke kennis van zorg en of onderwijs. Bij voorkeur bekend met paden van preventieve zorg. Hij/zij is bereid zijn/haar netwerk ook in te zetten om de aanpak van De Windroos meer bekendheid te geven.

Interesse?

Heeft u interesse in één van de genoemde functies en wilt u meer informatie of kent u iemand die in het profiel past en belangstelling heeft, neem dan contact op met de heer M. Van der Maarel, Lid RvT De Windroos, bij voorkeur per e-mail op mmaarel@stichtingenzo.nl of telefonisch op 06-21243743 (tussen 20.00 en 22.00 uur).

De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 30 maart 2018.

Stichting De Windroos ontvangt voor deze vacature graag, naast uw CV, een begeleidende motivatiebrief per e-mail op rvt@dewindroos.com

AIM4 werkt belangeloos mee aan deze procedure voor Stichting De Windroos. De AIM4-netwerkvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op deze aanvraag!