Methodiek van de Windroos

Missie van de Windroos

De Windroos biedt jongeren met een psychische belemmering ondersteuning bij het realiseren van een passende toekomst. De Windroos richt zich op duurzaam herstel om jongeren te helpen een zinvolle en passende plaats in de samenleving in te nemen en te houden.

Doeldroep van de Windroos: Jongvolwassenen met psychosegevoeligheid en/of een andere psychische kwetsbaarheid

De doelgroep van de Windroos zijn jongvolwassenen in de leeftijd van circa 18 tot 30 jaar die hun opleiding of loopbaan hebben moeten afbreken als gevolg van psychosegevoeligheid en soms een andere psychische kwetsbaarheid. Zij zijn niet in staat direct terug te keren in het reguliere onderwijs of naar werk. Ze ervaren vaak problemen met hun concentratie, met het functioneren van hun geheugen en met hun inlevingsvermogen. Ze missen vaak een stuk in hun ontwikkeling. Juist voor hen is onderwijs een belangrijk middel om te herstellen, hun eigen kracht te ontwikkelen en deze kracht te benutten bij de vorming van een identiteit als volwassen mens en als volwaardig lid van de samenleving.

Inspiratiebronnen voor de Windroosformule:

1. Strengths Model van Rapp

Dit model gaat uit van de eigen mogelijkheden van mensen met een psychiatrische aandoening en van de hulpbronnen die hun omgeving biedt om hen als burger in de samenleving te laten participeren. Het model heeft onder meer de volgende componenten:

Kenmerken herstelproces: ieder individu beschikt over een zekere veerkracht, waar factoren als inzicht, initiatief en relaties een bijdrage aan leveren. Nauw verbonden met veerkracht is de factor hoop, en in navolging van Charles Rapp legt de begeleiding van de Windroos dan ook de nadruk op het helpen van de deelnemers bij het stellen van hoopvolle toekomstdoelen, het maken van daarbij behorende stappenplannen, en het versterken van de motivatie en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Empowerment: de elementen opties en macht hebben zijn essentieel: een persoon heeft een omgeving nodig die keuzemogelijkheden biedt én die persoon de zeggenschap geeft om hieruit te kiezen.

Ecologisch perspectief: de mens put zijn hulpbronnen uit zijn omgeving.

2. Begeleid Leren

De methodiek Begeleid Leren (Supported Education) is vanuit de Individuele Rehabilitatie Benadering ontwikkeld aan de Boston University. Het gaat er bij deze methodiek om, dat jongeren met een psychische belemmering weer aansluiting moeten krijgen bij het “gewone” leven. Daarvoor is het belangrijk dat ze hun patiëntenrol afleggen en een nieuwe identiteit ontwikkelen als student, te midden van medestudenten.

3. Trimbosonderzoek naar een optimaal zorg- en rehabilitatieprogramma voor jongeren met psychosegevoeligheid

De uitkomsten van een onderzoek van het Trimbosinstituut naar een optimaal zorg- en rehabilitatieprogramma voor jonge mensen met psychosegevoeligheid. Deze zijn:

 • Positieve verwachtingen (vertrouwen in eigen toekomst)
 • Geen tijdslimieten, maar wel gericht op (tussentijdse) succeservaringen
 • Goede timing van veranderingsgerichte acties
 • Individuele, op maat gesneden trajecten
 • Persoonlijke en continue begeleiding
 • Inschakeling van natuurlijke steungevers (zoals familieleden)
 • Aansluiting bij het gewone leven op alle levensgebieden (integraal karakter)

Karakteristieken van de Windroosformule

Deze inspiratiebronnen hebben geleid tot de volgende karakteristieken van de formule:

 • Holistisch:

gericht op het individu als geheel

 • Integraal:

ondersteuning gericht op alle leefgebieden

 • Optimistisch:

positieve benadering; het glas is halvol en niet half leeg

 • Consumer run:

deelnemers voeren de regie over hun eigen traject en participeren in de besluitvorming over het programma.

Het programma van een Windroostraject

De tijdsbalk geeft aan in welke volgorde de stappen genomen worden. De deelnemer bepaalt zelf de inhoud van het programma en werkt zoveel mogelijk op eigen tempo.

Zelfmanagement versterken

Persoonlijke begeleiders helpen de jongeren om opnieuw ritme op te bouwen en de regie over hun leven terug te krijgen.

Begeleid leren en groeien

De basis van het programma zijn de modules van het ECDL (European Computer Driving Licence). De deelnemers bouwen hiermee hun concentratie weer op. Het is ook mogelijk om via zelfstudie een opleiding naar keuze te volgen. Een docent helpt om studiedoelen te bereiken. Deelnemers kunnen kiezen uit diverse workshops om vaardigheden te ontwikkelen: correspondentie, actualiteiten, budgetteren, sporten en schilderen.

Opties verkennen en kiezen

Na verloop van tijd gaan jongeren via loopbaanbegeleiding hun opties voor de toekomst verkennen: een passende werkplek of een vervolgopleiding.

Toekomstplan realiseren

Wanneer een vervolgplek past bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer is duurzame re-integratie een feit. Wij helpen deelnemers bij alle stappen die genomen moeten worden naar een vervolgopleiding of werk.

Resultaten van de Windroos

Benieuwd naar haar toegevoegde waarde, heeft de Windroos in 2013 AStri Beleidsonderzoek en -advies de opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek.

Voor dit onderzoek werden deelnemers en oud-deelnemers van de Windroos geënquêteerd, plus hun ouders en verwijzers. Ook werden deskundigen in het veld geraadpleegd. Er waren positieve resultaten en complimenten voor de Windroos, zo bleken alle respondenten (deelnemers, oud-deelnemers, ouders en verwijzers) over het algemeen zeer tevreden over de trajecten van de Windroos en ook de wensen en verwachtingen van de deelnemers komen uit: zij willen graag werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun wens is meer zelfvertrouwen te krijgen, weer zicht te hebben op hun toekomst en een opleiding te volgen. Ook hun verwijzers zien de deelnemers opbloeien en hun veerkracht en zelfvertrouwen toenemen.

Als resultaten van de Windroos noemen verwijzers:

 • deelnemers vinden rust, tijd en aandacht en een veilige, sociale omgeving
 • deelnemers verwerven toekomstperspectief, meer zelfvertrouwen en diploma’s
 • zorgvuldige en goede werkwijze
 • prima afstemming met de zorgsector over de behandeling
 • deelnemers knappen enorm op na enkele maanden Windroos: ze zijn blijer, hoopvol, ontspannen
 • deelnemers komen in beweging
 • positieve bejegening vanuit het team van de Windroos
 • ICT-onderwijs en werken aan herstel: een goede combinatie
 • lof voor de trajecten, de professionaliteit en de inzet van de begeleiders van de Windroos

Een verwijzer: ‘Een Windroostraject begint daar waar behandeling kan worden afgebouwd, waar de jongere nog geen toekomstperspectief ziet, maar wel wil leren en waar andere, meer reguliere trajecten nog te hoog gegrepen zijn’.