Privacy

Privacy Statement

Als deelnemer bij de Windroos is je privacy belangrijk voor ons. Ons beleid volgt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door dit Privacy Statement informeren we je over de wijze waarop de Windroos je privacy beschermt en wat je rechten zijn. 

Tijdens de aanmeldfase vraagt de Windroos gegevens van je om te kunnen beoordelen of je hulpvraag overeenkomt met de begeleiding die wij bieden, om contact met je te onderhouden en om een indicatie aan te vragen. Als dit niet leidt tot een traject bij de Windroos, vernietigen we je gegevens na 1 jaar. 

Als je traject start, heeft de Windroos persoonsgegevens van je nodig om invulling te geven aan de begeleidingsovereenkomst, om de geleverde begeleiding te factureren en om verantwoording af te leggen. We slaan de gegevens op in je dossier en gebruiken die om je zo goed mogelijk te begeleiden. Alleen de begeleiders van de Windroos-locatie waar je komt kunnen jouw dossier inzien en gebruiken. Ook het management en de administratie van de Windroos hebben toegang tot het dossier, voor zover ze dit nodig hebben voor hun werk. Alle medewerkers van de Windroos zijn verplicht tot geheimhouding en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zonder jouw toestemming mogen zijn geen informatie met derden delen of informatie over je opvragen. De Windroos bewaart het cliëntendossier 10 jaar na afsluiten van de begeleiding. 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht te verzoeken deze over te dragen in een digitaal formaat. Meer informatie over deze rechten vind je via de volgende links:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven 

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, dien je een schriftelijk verzoek in bij onderstaande contactpersoon. De Windroos bericht binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of zij aan het verzoek voldoet of eventueel waarom zij hier geen gehoor aan kan geven.

Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ook contact op. Mocht je er niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de AVG het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactpersoon bij de Windroos voor privacy is:
Jeannette Koning
info@dewindroos.com