jubileumfeestje

ANBI

ANBI

Stichting Windroos Foundation (kortweg de Windroos) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 809602738.

Adres

Stationsstraat 17-1 1182 JM Amstelveen

Doelstelling

  • (Jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning bieden bij duurzaam herstel.
  • De belangenbehartiging van (jong) volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, alsmede hun ouders, familieleden en betrokkenen.

Beleid

De Windroos tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het realiseren van een passend toekomstperspectief voor de (jong)volwassenen door het aanbieden van een steunsysteem.
  • het initiëren en begeleiden van projecten die herstel en maatschappelijke integratie tot doel hebben.
  • Voor de periode 2017-2020 zijn twee strategische doelen geformuleerd:
  • De Windroos heeft de ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van Begeleid Leren in Nederland.
  • De Windroos focus haar activiteiten op de grote steden wat betreft het ontwikkelen van het Windroos-aanbod en de samenwerking met alle partijen.

Bestuur

De bestuurder, formeel de voorzitter van de Raad van Bestuur, is de eindverantwoordelijke bij de Windroos. De bestuurder wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Een overzicht van actuele namen van bestuur en raad van toezicht worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

Beloning

De salariëring van de bestuurder, die een dienstverband heeft bij Stichting Windroos Foundation is volgens, in overeenstemming met de WNT (Wet normering topinkomens). Statutair stelt de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie onbezoldigd uit. De salariëring van onze medewerkers geschiedt volgens de CAO Sociaal Werk

Uitgeoefende activiteiten

De Windroos legt jaarlijks verantwoording af over de uitgeoefende activiteiten in een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op onze website en op Jaarverslagen Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Financiële verantwoording De Windroos legt jaarlijks verantwoording af over de financiën in een jaarrekening. Deze wordt gepubliceerd op onze website en op Jaarverslagen Zorg van VWS.

Links naar documenten

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018